Comité permanent de l'APN

Président du CP de l'APN : Wu BangguoVice-présidents : Wang Zhaoguo
                 Li Tieying
                 Ismail Amet
                 He Luli (femme)
                  Ding Shisun
                  Cheng Siwei
                 Xu Jialu
                 Jiang Zhenghua
                 Gu Xiulian (femme)
                 Raidi
                 Sheng Huaren
                  Lu Yongxiang
                 Uyunqimg (femme)
                  Han Qide
                 Fu Tieshan

   Copyright © 2000   Le Quotidien du Peuple en ligne  Tous droits réservés.