Dernière mise à jour à 15h37 le 23/10

Page d'accueil>>Chine

Xi Jinping élu secrétaire général du Comité central du PCC

Xinhua | 23.10.2022 12h58

Xi Jinping a été élu secrétaire général du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) lors de la première session plénière de ce comité tenue dimanche, selon un communiqué.

La session a été présidée par M. Xi, en présence de 203 membres du 20e Comité central du PCC et de 168 membres suppléants.

M. Xi a également été nommé président de la Commission militaire centrale du PCC lors de la session.

Les membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC élus durant la session sont Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang et Li Xi.

Les membres du Bureau politique du Comité central du PCC ont également été élus lors de la session, qui a approuvé les membres du Secrétariat du Comité central du PCC nommés par le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC.

Les membres de la Commission militaire centrale ont été nommés lors de la session.

La session a approuvé le secrétaire, les vice-secrétaires et les membres du Comité permanent de la Commission centrale de contrôle de la discipline (CCCD), élus lors de la première session plénière de la 20e CCCD.

Voici les listes :

Les membres du Bureau politique du Comité central du PCC (classés dans l'ordre du nombre de traits de leur nom de famille) :

Ding Xuexiang, Xi Jinping, Ma Xingrui, Wang Yi, Wang Huning, Yin Li, Shi Taifeng, Liu Guozhong, Li Xi, Li Qiang, Li Ganjie, Li Shulei, Li Hongzhong, He Weidong, He Lifeng, Zhang Youxia, Zhang Guoqing, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min'er, Zhao Leji, Yuan Jiajun, Huang Kunming, Cai Qi

Les membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC :

Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi

Le secrétaire général du Comité central du PCC :

Xi Jinping

Les membres du Secrétariat du Comité central du PCC :

Cai Qi, Shi Taifeng, Li Ganjie, Li Shulei, Chen Wenqing, Liu Jinguo, Wang Xiaohong

Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission militaire centrale :

Président : Xi Jinping

Vice-présidents : Zhang Youxia, He Weidong

Membres : Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin

Le secrétaire, les vice-secrétaires et les membres du Comité permanent de la CCCD :

Secrétaire : Li Xi

Vice-secrétaires : Liu Jinguo, Zhang Shengmin, Xiao Pei, Yu Hongqiu (femme), Fu Kui, Sun Xinyang, Liu Xuexin, Zhang Fuhai

Membres du Comité permanent de la CCCD (classés dans l'ordre du nombre de traits de leur nom de famille) :

Wang Xiaoping (femme), Wang Aiwen, Wang Hongjin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Xu Luode, Sun Xinyang, Li Xi, Li Xinran (Mandchou), Xiao Pei, Zhang Shengmin, Zhang Fuhai, Chen Guoqiang, Zhao Shiyong, Hou Kai, Yin Bai (Naxi), Yu Hongqiu (femme), Fu Kui, Mu Hongyu (femme)

(Rédacteurs :Ying Xie, Yishuang Liu)
Partagez cet article sur :
  • Votre pseudo
  •